Informacje ogólne

Kancelaria Audytorska Aleksandra Nowak została założona w 2005r. przez biegłego rewidenta Aleksandrę Nowak (nr biegłego rewidenta 10057). Została wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Katowice pod numerem 78286. Firma jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych wpisanym na listę prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 3058.
Z tytułu świadomych usług firma jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej.

REGON: 240164313
NIP: 6341112909