Badanie sprawozdań finansowych

Przedmiotem działalności firmy jest badanie sprawozdań finansowych jednostek gospodarczych, w tym spółek z udziałem kapitału zagranicznego. Procedura badania jest dostosowana do przepisów prawa oraz specyfiki działalności klienta.
Badanie przeprowadzane jest przez biegłego rewidenta. Dla zapewnienia wysokiej jakości wykonywanych usług, w kancelarii stosowany jest zewnętrzny system weryfikacji materiałów z badania przez biegłych weryfikatorów.
Biegły rewident przystępuje do badania sprawozdania finansowego przed jego sporządzeniem, pod koniec roku obrotowego( jeżeli jest to możliwe ze względów formalnych – podpisana umowa). Pozwala to na uczestnictwo w pracach inwentaryzacyjnych i przygotowawczych, służenie doradztwem , co w efekcie winno przyczyniać się do prawidłowego sporządzenia bilansu, skrócenia czasu badania i szybszego sporządzenia raportu i opinii. Raport z badania sprawozdania finansowego, opracowany przez biegłego rewidenta, zawiera ocenę prawidłowości poszczególnych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz innych elementów sprawozdania finansowego a także ocenę prawidłowości ewidencji księgowej. Zawiera również analizę podstawowych wskaźników ekonomiczno-finansowych charakteryzujących efektywność działalności gospodarczej, która pozwala na ocenę działalności i ustalenie, czy nie występują zagrożenia kontynuacji działalności badanej jednostki.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani otrzymaniem od nas oferty na badanie sprawozdania finansowego, prosimy o kontakt drogą telefoniczną bądź e-mailową.